TEHNIČKI OPIS

FOKUS-INVEST d.o.o. Banja Luka naručilac je GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI SIME MILJUŠA U BANJALUCI (k.č.br. 2152/1, 2153/5  i  2153/11  K.O. Banjaluka 5 – np ).

Opis lokacije

Izgradnja predmetnog stambeno-poslovnog objekta planirana je u okviru dijela katastarske parcele   k.č.br. 2152/1, 2153/5  i  2153/11  K.O. Banjaluka 5  (novi predmjer, na glu Ulice Sime Miljuša u Banjaluci.

Predmetni lokalitet je  izgrađen, i UT uslovima je definisano uklanjanje postoječeg individualnog stambenog objekta. Pješački i kolski pristup je omogućen iz Ulice Sime Miljuša.

Navedena katastarska parcela ima površinu od oko 1878,96 m².

Organizacija parcele

Na planiranoj građevinskoj parceli predviđena je izgradnja višeporodičnog stambenog objekta, spratnosti  Po+Su+P+4+Pe , u skladu sa UT uslovima izrađenim za predmetni lokalitet.

Sa sjeverne strane je kolski pristup za garažu u podrumskoj etaži, sa zapadne strane je kolski pristup za parking na parteru. Sa južne i istočne strane je pješački pristup objektu na nivo prizemlja. Na parteru je planirano 16 parking mjesta, na vanjskom parkingu uz Ulicu Sime Miljuša je planirano 27 parkinga i u podzemnoj garaži je planirano 36 parkinga što ukupno iznosi 79 parking mjesta.

Organizacija objekta

Objekat je ugaonog oblika sa dva stambena ulaza. Gabarita prizemlja je 41,3m x 13,0m + 13,0m x 10,9m, a  gabarita podzemnih etaža 41,3m x 28,9m + 6,9m x 16,80m . Spratne etaže imaju prepust dijelom od 1.5 m, a dijelom od 2 m, sve u skladu sa UT uslovima.

Vertikalna komunikacija unutar objekta obavlja se stepeništem i liftom. Prizemlje objekta je za 90 cm izdignuto u odnosu na okolni plato.

Svijetla visina  podruma je 292 cm, suterena 390 i 300 cm, prizemlja i tipskih etaža 269 cm, dok je svijetla visina na povučenoj etaži visine 279 cm.

Funkcionalna šema objekta je sljedeća:

Prizemna etaža i spratovi su namjenjeni za stanovanje i isprojektovano je 71 stambena jedinica. 42  stana su u jednom ulazu, a 29 stanova je u drugom ulazu.

U prizemnoj etaži se nalazi poslovni prostor od 38,62 m2, koji je namjenjen za trgovinu robe široke potrošnje. Još se u prizemlju nalazi pasaž za prolaz automobila do parkinga na parteru.

U suterenskoj etaži je  isprojektovan jedan poslovni prostor od 1148.72 m2, čija namjena je predviđena za market sa površinom prodajnog prostora od 744 m2. Pristup kupaca, kao i ekonomski pristup je predviđen sa sjeverne strane prema Ulici Sime Miljuša.

Podrumska etaža je namijenjena za prateće sadržaje. Na ovoj etaži smješteno je: 36 parking mjesta za automobile, 11 parkinga za motocikle,  podstanica grijanja, sprinkler, 9 ostava za stanare te dvije stepenišne vertikala sa pripadajućim predprostorom i liftom.  Kolski pristup je omogućen pomoću natkrivene rampe koja ima i odvojenu pješačku stazu koja služi kao evakuacioni put iz garaže.

Konstrukcija objekta

Osnovni konsruktivni sistem su  armirano betonska platna  d=20 cm. Međuspratna konstrukcija je armirano betonska ploča, d=18 cm. Stepenište je armirano betonsko. Fundiranje je na arm. betonskoj temeljnoj ploči  d=60cm i d=35cm  ispod cijelog objekta.

Fasada

Fasada objekta je termo-fasada od kamene vune debljine 12 cm. Podgledi lođa, erkeri i plafon iznad pasaža se izvode isto termo fasadom od kamene vune u debljinama 5 i 15 cm.

Stolarija i bravarija

Stolarija na stanovima  je  PVC  sa roletnama . Na poslovnim prostorima, ulazu u stubišta i prozorima od stepeništa je aluminijumska stolarija. Ograda je metalna sa ispunom od sigurnosnog stakla.

Krov

Krov je  ravan neprohodan, na dijelu iznad četvrtog sprata prohodan gdje su terase povučene etaže.  Odvodnja  vode sa krovnih ploha je preko slivnika za ravne krovove ø 125 mm.  Slivne vertikale su postavljene kroz objekat, opšavi na krovu su od pocinčanog plastificiranog lima d=0,55 mm.

Zidovi i plafoni

Vanjski i unutrašnji nosivi zidovi u podrumu su od armiranog betona d=20 cm,  na prizemlju i spratovima su od šuplje blok opeke d=20cm, a unutrašnji pregradni su debljine 10cm od šuplje blok opeke . Vanjski zidovi se sa unutrašnje strane grubo i fino malterišu i završno obradjuju u zavisnosti od namjene prostora.

Zidovi na dijelu stubišnog prostora i stepeništa se oblažu kamenom vunom na koju se postavlja rabic mreža, ljepilo sa završnom obradom.

Svi unutrašnji zidani zidovi poslovnog i stambenog dijela se gletuju i finalno su obradjeni mješavinom juboflor-polikolor 3:1. U sanitarijama poslovnih prostora i kupatilima zidovi su obloženi keramičkim pločicama  fuga na fugu visine do plafona, a u kuhinjskim nišama keramika je visine 150 cm od poda.

Plafoni, podgledi gazišta i podesta boje se posnim bojama kao i zidovi stepeništa. Plafoni u podrumu su obloženi termoizolacionim pločama d=10 cm, rabicirani i malterisani, završno obrađeni zidarskim krečenjem u dva sloja.

Podovi

Podovi u sobama, dnevnom boravku su od hrastovog parketa sa kutnim lajsnama, a u poslovnim prostorima, kupatilima, hodnicima i kuhinjskim nišama su protuklizne keramičke pločice u keramičkom malteru.

Podovi na  lođama su protuklizne keramičke pločice  fuga na fugu. Pod izvesti u padu prema slivniku.

Ulaz u stambeni dio, kao i stepeništa se obrađuju protukliznom keramikom.

Oko objekta izvesti betonske platoe sa zelenim površinama u skladu sa Projektom vanjskog uređenja.

Toplotna i zvučna zaštita

Zvučna izolacija u podovima je tvrdi okipor d=2-5 cm obostrano u foliji tako da ne dodirne zid.

Termoizolacija na ravnom krovu je d=20cm, Na terasama povučene etaže termoizolacija je 16 cm od XPS ploča.

Zaštita objekta od vode i vlage

Zaštita objekta od vlage i vode obezbjeđena je postavljanjem horizontalne i vertikalne hidorizolacije u slojevima prema grafičkim prilozima.

Preko suve i dobro očišćene betonske podloge nanijeti hladni premaz Indever, zatim elastomernu traku Helastopol P-4, geotekstil 300gr, a zaštita horizontalne hidroizolacije je betonska ploča d=5 cm.

Vertikalna izolacija podrumskih zidova se radi na isti način kao i horizontalna i zaštićena je  tefond trakom.

Posebnu pažnju posvetiti spoju horizontalne i vertikalne hidroizolacije i obradi liftovskih jama-okana koja idu Horizontalna hidroizolacija ravnih prohodnih krovova treba biti obezbjeđena elastomernom bitumenskom trakom za ravne krovove.

Horizontalnu hidroizolaciju u kupatilima i lođama na etažama raditi specijalnim premazom na bazi polimera AQUMAT-FLEKS u 2 sloja preko ab ploče (vodonepropusni premaz).

Dimnjaci i ventilacija

U objektu su predvidjeni montažni etažni dimnjaci i ventilacioni kanali tipa SCHIEDEL. Dimnjake i ventilacione kanale izvesti u svemu prema uputstvima i detaljima proizvođača.

Svi dimnjaci i ventilacioni blokovi u potkrovlju, tavanskom prostoru i van krova se obziđuju opekom d=12cm.

Ventilacija podzemnih etaža vrši se putem zasebnih ventilacionih kanala.

Instalacije

Objekat je obezbjeđen instalacijama grijanja i ventilacije, hidro i elektro instalacija, prema svim propisima i potrebama objekta.

Odgovorni projektant:

____________________

Duško Škobić, dipl.inž.arh.